Általános szerződési feltételek
Active life Int., s.r.o.
(az továbbiakban „ÁSZF”)

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Az alábbiakban leírt szerződési feltételek az Active life Int., s.r.o., Tomášikova 28D, 821 01 Bratislava –ben bejegyzett, 48 108 456 regisztrációs számú vállalkozás (a továbbiakban „Szolgáltató”) és természetes vagy jogi személy (a továbbiakban „Vásárló”) közötti, a http://izerex.hu internetes webáruházban (E-shop) (a továbbiakban „Weboldal”) történő vásárlás feltételeit tartalmazza, melynek folyamán a Szolgáltató termékeket (az alábbiakban „termék”) ad el a Vásárlónak.

1.2. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződéses kapcsolatra nem vonatkoznak a ÁSZF 6., 7. és 8.cikkelyei, feltéve, ha a Vásárló nem fogyasztó (a Fogyasztóvédelmi 250/2007-es módosított törvény 2(1)(a)§). A fentebb említett szerződéses felek közti jogi kapcsolatot a módosított Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991-es törvény rendelkezései szabályozzák, az ÁSZF ezen rendelkezéseket nem tartalmazza.

2. A szerződés összefoglalása

2.1. A Vásárlónak kötelessége egy „szerződés piszkozatot” (rendelést) küldenie a Szolgáltatónak az elektronikus űrlap formájában, melyhez a Weboldalon fér hozzá. A rendelésben pontosítja a termék fajtáját és mennyiségét, valamint a kiszállítási módot. A Vásárlónak kötelessége megadnia teljes nevét, telefonszámát, lakcímét vagy e-mail címét, majd a „Megrendelés leadása” gombra kattintva leadja a rendelését a Szolgáltatónak. A megrendelés telefonon is leadható a 0036 80021380 (HU). A vásárlói szerződés a termék kézbesítésével véget ér.

2.2. A Szolgáltató köteles a rendelés megerősítését üzenetben elküldeni a Vásárlónak a rendelésben feltüntetett mobiltelefon számra, a rendelés leadását követően 3 napon belül. A két fél szerződéskötése akkor válik érvényessé, ha a Vásárló megkapja a rendeléséről szóló bizonylatot.

2.3. A Vásárlónak felhatalmazása van törölnie rendelését, amíg meg nem kapja a rendeléséről szóló bizonylatot.

2.4. Az ÁSZF értelmében a Szolgáltató köteles a termékek eladására, mivel azokat nyilvánosan bemutatja a Weboldalon.

2.5. Amennyiben a Vásárlónak egyéb aggálya merül fel a szerződéses felek jogairól és kötelezettségeiről, köteles az [email protected] e-mail címen kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval.

3. A vásárlói ár és a kiszállítási költség

3.1. Közös megegyezés alapján a Vásárló a rendelés pillanatában a Weboldalon megjelölt vételáron veszi meg a terméket a Szolgáltatótól.

3.2. A Weboldalon feltüntetett árak nem tartalmazzák a csomagolási és a szállítási költségeket, hacsak más kijelentés nem igazolja ennek az ellenkezőjét.

3.3. Az eladás postai rendelés útján megy végbe. A vásárlói árak és a kiszállítási díj a kézbesítés pillanatában fizetendőek ki, hacsak ezen rendelkezést az ÁSZF máshogy nem követeli meg.

3.4. A Vásárló köteles az árut a megbeszélt helyen és időben személyesen átvenni, illetve annak átvételéről gondoskodni. A vásárló az áruval együtt kap egy bizonylatot (számlát). A szállítólevélként és a vásárlást igazoló bizonylatként is szolgáló számlát az áruval együtt csomagban, vagy elektronikusan PDF formátumban, emailben kézbesítjük a Vásárlónak. A vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlásról szóló számlát elektronikus PDF formátumban küldjék meg az általa megadott email címre.

3.5. Postai átvétel és fizetés esetén a rendelés csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a csomag átvétele és kifizetése megtörtént a Vásárló által.

4. Termékkiszállítás

4.1. A csomagátvétel helyét (a továbbiakban „célállomás) a Vásárló határozza meg a rendelésében; a Szolgáltató gondoskodik a rendelt csomag célállomásra való kiszállításáról. A Szlovák Köztársaságon kívüli célállomás esetén a Szolgáltató a Vásárló kérése alapján segíti a megbízott futárszolgálatot a termék kiszállításában. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és a futárszolgálat felelős a termék kézbesítéséért, tiszteletben tartva az erre vonatkozó feltételeket és a célállomás országának a jogszabályait.

4.2. A Szolgáltató minden nap fogadja a megrendeléseket, és feldolgozásukat minden nap végzi du. 3 óráig. A termékek kiszállítása 5 napon belül, minden munkanapon történik; a kiszállítás késése csak előre nem látott események miatt fordulhat elő. A Vásárlónak nincs joga a Szolgáltatótól kárpótlást követelni a kiszállítási idő alatt.

4.3. A Vásárló értesítést kap szöveges üzenet formájában a Szolgáltatótól a kézbesítés részleteiről, a rendelésben megadott mobiltelefon számon.

4.4. A Vásárlónak kötelessége időben átvenni a terméket. A csomagátvétel után a Vásárlónak jelentenie kell a kézbesítésért felelős személynek, ha bármi kár keletkezett a rendelés csomagolásában, valamint a csomag felbontása után meg kell győződnie a csomag tartalmáról; ha a tartalom nem felel meg a leadott rendelésnek, vagy ha a termék sérült, a Vásárlónak ezt jeleznie kell a kézbesítési jelentésben.

4.5. Ha a Vásárló az átvétel után vesz észre meghibásodást vagy részleges hiányt a terméken, azt kötelessége késedelem nélkül jelentenie a Szolgáltatónak és a futárszolgálatnak, de legkésőbb 3 munkanapon belül a kiszállítás után. A kárbejelentő lap benyújtását követő első munkanapon a Szolgáltató és a futárszolgálat jegyzőkönyvet vesz fel a termék sérüléséről. A kárbejelentési jegyzőkönyv kézhezvétele után a Vásárlónak jogában áll kárpótlást követelnie a Szolgáltatótól.

4.6. A termék kiszállítása diszkrét csomagolásban történik.

5. Kárfelelősség és elállási jog

5.1. A termék meghibásodásáért a Vásárló a felelős a csomagátvétel pillanatától kezdve, melyet az aláírásával erősít meg.

5.2. A rendelés megerősítésével a termék a Vásárló tulajdonába kerül.

6. Jótállás, meghibásodás, reklamáció és ügyfélszolgálat

6.1. A Szolgáltató 24 hónapos vagy a csomagoláson feltüntetett idejű garanciát (jótállást) vállal a termékeiért.

6.2. A jótállás nem fedezi a nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett károkat, a gép általi meghibásodást, a termék veszélyes hő- és/vagy elektromágneses sugárzásnak, szélsőséges időjárási és környezeti hatásoknak (pára, por, napsugárzás, rázkódás) való kitételét.

6.3. A garancia nem fedezi a nem rendeltetésszerű, a használati utasítástól eltérő használatból eredő károkat.

6.4. A jótállás igénybevételéhez a Vásárlónak kötelessége a termék vásárlását igazoló dokumentumokkal (számla/nyugta) előállnia, és írásos bejelentést kell tennie a károsodás természetét illetően. A Vásárló köteles visszaszolgáltatni a terméket és annak tartozékait a Szolgáltatónak, és gondoskodnia kell a termék védelméről a visszaszállítás alatt.

6.5. Amennyiben a kár javítható, a Szolgáltató köteles azt díjmentesen és halasztás nélkül elvégezni. A Vásárló élhet a megjavított termékre való igényével, vagy helyette cserét is kérhet. Ha csak a kiegészítő meghibásodásáról van szó, lehetőség van annak cseréjére, feltéve, ha a meghibásodás súlyosságát figyelembe véve, az nem ró túl nagy költséget a Szolgáltatóra. A Szolgáltatónak kötelessége minden esetben javítás helyett kicserélni a terméket, ha az nem okoz súlyos nehézséget a Vásárló számára.

6.6. Amennyiben a Szolgáltató észreveszi (próba által), hogy a visszaszolgáltatott termék nem hibás, vagy a kérelem nem felel meg a garancia követelményeinek, akkor az jogtalan jótállási kérelemnek minősül, és a termék visszaküldendő a Vásárlónak. A Szolgáltatónak jogában áll a bármilyen jogtalan reklamációval kapcsolatosan felmerülő költségeket a Vásárlóval megfizettetni.

7. Elállási jog

7.1. Nem megjavítható károk esetén a Vásárlónak joga van kedvezményben részesülnie.

7.2. Hibás termék, vagy megjavíthatatlan kár esetén, mely gátolja a termék megfelelő használatát, a Vásárlónak jogában áll elállni a szerződéstől. A Szolgáltató ilyen esetben kibocsátja az elállási szerződést és a jóváírási értesítést a vételárról.

7.3 A Vásárló nem állhat el a szerződéstől, olyan termék esetében, amelyiket nem lehetséges visszaküldeni egészségvédelmi vagy higiéniai okból, és amelynek a csomagolása a termék átvételét követően károsodott és/vagy a termék a Vásárló által használatba került/elhasználódott. Olyan áru/termékek esetében, amelyeken a Szolgáltató a "GARANCIA" (jótállás) megjelölést feltüntette, valamint abban az esetben, ha a termékektől, tekintettel az előző mondatra, a Vásárlónak nem áll szándékában elállni, valamint abban az esetben, ha ezen termék nem felelt meg a Vásárló elvárásainak, a következők lépnek érvénybe: Amennyiben a termék/áru legfeljebb 50%-ban került használatba, a Vásárlónak joga van a terméket visszaküldeni, ugyanakkor joga van a termék értékének a 100%-át a Szolgáltató által kiállított utalvány formában visszakapni, amit a Vásárló a Szolgáltató által felkínált bármilyen termék vásárlására jogosult felhasználni. Az előző mondat értelmében a Vásárló a termék visszatérítési jogát a termék kézhez vételétől számított 14 napon belül érvényesítheti, ebben az esetben az utalvány a termék visszatérítési jog érvénybe lépésének napjától számított 30 napig érvényes. A Vásárló egyúttal köteles - az említett 14 napon belül - a terméket eredeti csomagolásban visszaküldeni, a kitöltött termék visszaküldésére szolgáló űrlappal és a vásárlás eredeti számlájával együtt.

7.4. Az elállásról szóló értesítés kézhezvételekor a szerződés a másik félnek is megszűnik. A szerződő feleknek kötelességük haladéktalanul gondoskodni a szerződésben rögzített kártérítésekről.

7.5. A Vásárló köteles az elállási szándékát írásban elküldeni az [email protected] e-mail címre. A szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell a Vásárló személyes adatait, a rendelés számát és dátumát, a termék pontos megnevezését, a kártérítés módját, legfőképpen a bankszámlaszámát és/vagy lakcímét. A szerződés megszűnésével egyidejűleg, a Vásárlónak kötelessége visszaszolgáltatnia a terméket a Szolgáltatónak az eredeti, kibontatlan csomagolásban, a vásárlásról szóló bizonylattal együtt.

7.6. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, és a használatlan terméket az eredeti, lezárt, ép csomagolásban visszaszolgáltatja, a Szolgáltató visszatéríti a vételárat. A Szolgáltató visszatéríti a termék rendelésben rögzített vételárát (kivéve kiszállítási díjat) a Vásárló által megadott módon, valamint a szerződés végétől és a termék visszaszolgáltatásától számított 14 naptári napon belül. Ha ez a periódus országos munkaszüneti napra esik, a hátáridő kitolódik a következő munkanapra.

8. Egyéb jogorvoslatok

8.1. Ha a Vásárló úgy véli, hogy jogai sérültek, vagy hogy a Szolgáltató nem megfelelően kezeli a reklamációját, a Vásárlónak joga van javító intézkedéseket kérelmeznie a Szolgáltatótól az [email protected] e-mail címen. Amennyiben a Szolgáltató visszatartja a kérelmet, vagy nem válaszol az e-mail elküldését követő 30 napon belül, a Vásárlónak joga van alternatív módon (peren kívül) megoldania az adott problémát a módosított 102/2014-as törvény 3(1)(t)§-ára és a 391/2015 törvényre hivatkozva.

8.2. A Vásárló panaszt tehet az Online Vitarendezés (Online Dispute Resolution) űrlapját kitöltve, melyet elér a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show weboldalon. A portál csak az Európai Unión belüli reklamációk, az EU-ban élő Vásárlók és az EU-ban székelő Szolgáltatók számára van fenntartva. Minden fél külön rendezi a vitájuk alternatív megoldásával járó költségeit, kártérítés nélkül.

9. Záró rendelkezések

9.1. Az ÁSZF a Weboldalon való publikálással lép érvénybe.

9.2. A felek közötti szerződéses kapcsolatot a Szlovák Köztársaság jogszabályai, törvényei és rendeletei szabályozzák.

9.3. A megrendelés elküldésével a Vásárló hozzájárul személyi adatainak a kezeléséhez a Szolgáltató által annak érdekében, hogy a szerződésben foglalt jogoknak és kötelességeknek eleget tegyen mindkét fél, valamint hogy a Szolgáltató információt küldhessen a Vásárlónak a termékekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

9.4. A Weboldal érvelései eltérhetnek a Vásárló országa egészségügyi intézményeinek a javaslataitól. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából vagy tárolásából fakadó kár esetén. A termék megvétele és használata kizárólag a Vásárló felelőssége.

9.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy nem állhat el a szerződéstől, ha a termék:
a) Hajlamos a romlásra, vagy szavatossága hamar lejár
b) Nem megfelelő védőcsomagolásban van, tehát alkalmatlan a visszaszolgáltatásra egészségvédelmi és higiéniai okokból.

9.6. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vonható felelősségre a termék meghibásodásáért, ha a kár a Vásárló cselekedeteiből vagy mulasztásaiból ered.

9.7. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a termék meghibásodásai nem tekinthetők sérülésnek, ha azok a nem megfelelő, a Szolgáltató által kiadott használati útmutatótól eltérő használat és tárolás eredményei. A Szolgáltató nem felelős a termékgyártó által kibocsátott használati utasítás tartalmáért.

9.8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon vagy a csatolt szórólapon feltüntetett termékleírásért, valamint a termék csökkent hatásfokáért, melynek okai főként a következők lehetnek:
a) A termék nem rendeltetésszerű használata, be nem tartva a használati útmutatót és a Weboldalon leírt javaslatokat
b) A Vásárló egészségügyi állapota és annak reakciói, pszichés állapota, étkezési és higiéniai szokásai és általános életvitele.

9.9. Vásárló a rendelése leadásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, és tudomásul veszi a velejáró kiszállítási feltételeket és a termékekkel kapcsolatos figyelmeztetéseket a Weboldalon. A Vásárló és a Szolgáltató közötti kapcsolatot ezen üzleti feltételek szabályozzák, melyek mindkét felet köteleznek.

10. Személyi adatvédelem

10.1. Természetes személy esetében a Vásárlónak kötelessége megadnia a Szolgáltatónak a vezeték-és keresztnevét, a pontos számlázási és szállítási címét, valamint elérhetőségét (telefon és e-mail cím).

10.2. Amennyiben jogi személyről van szó, a Vásárlónak kötelessége megadnia a Szolgáltatónak a vállalata nevét, a pontos számlázási és szállítási címét, a cége regisztrációs számát, valamint elérhetőségét (telefonszám és e-mail cím).

10.3. A 122/2013-as törvény 11 (1) §-ának a Személyes Adatvédelem Módosításai (innentől SZAM)-ról szóló rendelkezéseinek értelmében a megrendelés leadásával a Vásárló hozzájárul a fentebb említett személyes adatok és/vagy egyéb szükséges adatok tárolásához és kezeléséhez, mely a vásárlási folyamat eredményes lebonyolítását szolgálják. A Vásárló meghatalmazza a Szolgáltatót és a harmadik felet személyes adatainak kezelésében, mely nélkülözhetetlen a vásárlási szerződés létrejöttéhez, valamint a számlázás és az egyéb szükséges adatok rögzítéséhez a Vásárló és a Szolgáltató között. A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő szlovák törvények alapján kezeli a Vásárló személyes adatait. Az adatkezelés végeztével a Szolgáltató haladéktalanul biztosítja a személyes adatok törlését a SZAM 17 (1) §-ának rendelkezései értelmében. A Vásárló bármikor visszavonhatja írásos formában az adatkezelésbe való beleegyezését, mely a visszavonás benyújtását követően 1 hónapon belül lép érvénybe.

10.4. A Vásárlónak joga van személyes adatainak a módosítására a webáruház honlapján, miután bejelentkezett saját fiókjába.

10.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy személyes adatainak a megszerzése a SZAM 6 (2)(c) §-ának rendelkezései értelmében kizárólag a 9.3. paragrafusban foglalt feltételeket szolgálja.

10.6. A SZAM 6(2)(e) §-ának rendelkezései értelmében a Vásárló tudomásul veszi, hogy a 9.3-as paragrafusban szereplő feltételektől eltérő okból megadott személyes információk más adatoktól szigorúan külön, önálló adatfeldolgozásban és adatkezelésben részesülnek, és kizárólag az adott célra használhatók fel.

10.7. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a SZAM 6(2)(i) §-ának rendelkezései értelmében készségesen eljár adatainak megadásában, nem tér ki kötelezettségei alól, valamint nem ellenkezik a SZAM-ban foglaltakkal, vagy más általános kikötésekkel.

10.8. Írásos kérvény formájában a Vásárlónak joga van megtudni a Szolgáltatótól a következőket:
1/ A személyes adatok feldolgozásának megerősítését,
2/Az alábbi információkat az adatkezelést illetően, egyértelmű megfogalmazásban:

 • A Szolgáltató és az ő megjelölt képviselője adatainak az igazolását,
 • A közvetítő adatainak az igazolását; érvénytelen, ha a Szolgáltató nem követi a SZAM 8 §-ának rendelkezéseit a személyes adatok gyűjtésekor,
 • Az adatfelfolgozás célját,
 • A SZAM 10(4) §-a értelmében a személyes adatok hatáskörét, és
 • A Vásárló további tájékoztatást kérhet az adatfeldolgozás körülményeiről és feltételeiről a személyi jogainak és érdekeinek védelme érdekében, mely alatt a következők értendők:
  • - Értesül az adatszolgáltatás természetéről (szabadakaratú vagy kötelezett); ha a SZAM 11§-ának értelmében a Szolgáltató megszerzi a személyes adatokat a Vásárló jóváhagyásával, akkor a Szolgáltató köteles értesíteni a Vásárlót a beleegyezés érvénybelépéséről; amennyiben az adatszolgáltatást egy Európai Uniós törvény vagy egy, a Szlovák Köztársaságot érintő nemzetközi egyezség teszi kötelezővé, a Szolgáltatónak kötelessége értesíteni a Vásárlót minden jogi vonatkozásról és a hozzájárulás megtagadásának esetében a lehetséges következményekről.
  • Továbbá, a Vásárló tudomásul veszi, hogy személyes adatai:
   - egy harmadik fél rendelkezésére is állhatnak,
   - bizonyos kedvezményezettek körének is elérhetőek lehetnek,
   - nyilvánosságra hozhatók, és
   - külföldi tartózkodás esetén egy vagy több országnak is továbbíthatók.
A 9.11§ értelmében a Vásárlónak jogában áll tudni az adatok feldolgozásáról és értékeléséről, mely az alábbi műveleteket foglalja magában:
- Egyértelmű, pontos tájékoztatás a Vásárló adatai megszerzésének a forrásáról,
- A Vásárló főbb személyes adatainak a listája, mely az adatfeldolgozás alapját képezi,
- Az adatfeldolgozás alapját képező nem megfelelően megadott, hiányos vagy elévült személyes adatok javítása vagy törlése
- Az adatkezelés célja megszűnését követően a személyes adatok törlése; a Vásárlónak jogában áll visszaigényelni a személyes adatait, ha azok hivatalos dokumentumok formájában vannak megadva, és törvényszegés esetében azok törlésére is sor kerülhet
- A személyes adatok letiltása, amennyiben a Vásárló jóváhagyta személyes adatainak a kezelését a Szolgáltató által, azonban e hozzájárulását visszavonja a szerződés lejárati ideje előtt.

10.9. A 9.1-es, az 5-ös és 6-os pont alapján a Vásárló vásárlási joga csak akkor lehet korlátozott, ha azt törvény írja elő, vagy ha annak végrehajtása a Vásárló biztonságát vagy más személyek jogait és szabadságát veszélyezteti.

10.10. A Vásárlónak joga van írásos formában, díjmentesen kifejezni ellenvetését az alábbi ügyekben:
- Hozzájárulás hiányában megtagadhatja a személyes adatok nyílt kereskedelmi célra való feldolgozását, és kérheti ezen adatok megsemmisítését
- Ellenezheti a titulusának, a vezeték-és keresztnevének, továbbá a lakcímének kereskedelmi célú használatát a kapcsolattartás/levelezés során
- Megtagadhatja a titulusának, a vezeték-és keresztnevének, valmint a lakcímének megadását, ha mindezek kereskedelmi célra szolgálnának.

10.11. A Vásárlónak jogában áll írásos formában, vagy halasztást nem tűrő esetben személyesen jelezni a Szolgáltató felé a személyi jogainak és érdekeinek veszélyeztetését vagy megsértését az adatfeldolgozás folyamata alatt, melyet a SZAM 10.3 (a), (e), (f) vagy (g) pontjaira, vagy egyéb bizonyítékokra hivatkozva igazolnia kell. Ha jogszerű az ellenvetés, a Szolgáltatónak kötelessége késedelem nélkül minden személyi adatot törölnie az adatbázisából.

10.12. A Vásárlónak szintén bármikor jogában áll írásos formában, vagy halasztást nem tűrő esetben személyesen tiltakozni, vagy megtagadni személyes adatainak megadását a Szolgáltató felé, ha az automatikus adatkezelési eljárás során személyi jogai megsértésének a veszélye áll fenn. Ebben az esetben a Vásárló jogosult vizsgálatot kérvényezni, mely egy kijejlölt megbízott által, az automatikus adatkezelést kizárva hajtandó végre, továbbá a Szolgáltató köteles ennek a kérésnek közbeavatkozás nélkül eleget tenni oly módon, hogy a végleges döntés kizárólag a kijelölt vizsgálót illeti meg; a 9.19§ értelmében a Szolgáltatónak kötelessége értesítenie a Vásárlót a vizsgálat menetéről és eredményéről. A Vásárló megfosztható a vizsgálatot illető ezen információktól, ha ezt egy sajátos, a Vásárló törvényes jogai védelmét biztosító törvény köti ki, vagy ha a Szolgáltató a szerződéskötés előtti vagy alatti periódusban már eleget tett a Vásárló kérvényének, vagy ha a Szolgáltató egyéb megfelelő eljárással biztosította a Vásárló szerződésben rögzített jogi érdekeit.

10.13. Ha a Vásárló jogaival kíván élni:
- Írásos levél formájában, mely egyértelműen tartalmazza kérelme tárgyát; a Vásárlónak kötelessége a fax vagy e-mail formában benyújtott igénylését postai úton is elküldenie a Szolgáltatónak, melynek kézbesítődnie kell a feladás dátumától számítva legkésőbb 3 napon belül
- Személyesen, szóban, melyről jegyzőkönyv készül; a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a jogra igényt tartó személyt, a joggyakorlás célját, a jegyzés idejét, a jegyző nevét és aláírását, beleértve a Vásárló aláírását. A Szolgáltató köteles a Vásárlónak másolatot adni a jegyjzőkönyvről.
- Közvetítő által, aki köteles késedelem nélkül eljuttatni a Szolgáltatónak a szükséges dokumentumokat, betartva ezen paragrafus előző pontjait.

10.14. Ha jogtalan adatkezelés gyanúja merül fel, a Vásárló vizsgálatot kérelmezhet a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalától a személyes adatai védelme érdekében.

10.15. Nem teljesen jogképes Vásárló esetében az illető a jogi képviselőjének a megbízásával terjesztheti elő kérelmeit.

10.16. A Vásárló halála esetén egy közeli hozzátartozó járhat el az elhalálozott jogi követeléseiben.

10.17. A 1.1 § 1-3-as és 5-ös, valamint a 1.10-1.12 §-ok értelmében a Szolgáltatónak kötelessége díjmentesen kezelni a Vásárló kérelmeit.

10.18. Az 1.1 § 1.pontjának értelmében a Vásárló igényei díjmentesen kezelendők a Szolgáltató által, kivéve ezalól az alapanyagok költségeit (fénymásolatok, adathordozók), melyek elengedhetetlenek a Vásárló hatékony tájékoztatásához, hacsak ezt a rendelkezést egy sajátos törvény nem szabályozza másként.

10.19. Az 1.17§ és 18.1§ -ok alapján a Szolgáltató köteles írásos formában rögzíteni a Vásárló kérvényeinek kezelését, melyet a benyújtás dátumát követő 30 napon belül végre kell hajtania.

10.20. Az 1.9 § szerint a Vásárló jogainak akármilyen korlátozódását a Szolgáltatónak késedelem nélkül jelentenie kell magának a Vásárlónak és a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalának.

Cookies

Mik azok a cookie-k?

Webáruházunk oldalai (tovább csak „mi oldalaink“) cookie-kat használnak. Cookie-k (angol „sütik“) kis fájlok, amelyeket mint a felhasználói élmény javítására szolgáló eszközöket az internetes oldal elmentésre kínál a látogatónak. Cookie-k betűk és számok sora amelyek nem foglalnak sok helyet a számítógép merevlemezén. A lejáratig (amit azok a weboldalak határoznak meg amelyek elmentik őket ) a felhasználó számítógépén tárolódnak, ezuán automatikusan törlődnek. Az oldal minden látogatás esetében az előző keresés során elmentett információkat olvas be a cookie-kból, aminek köszönhetően így lehetséges a látogató felismerése és olyan dolgok megjelenítése, mint például, hogy milyen beállításokat használt, vagy lehetőséget nyújt bizonyos nyomtatványok kitöltésére, hogy ne kelljen a mégegyszer kitöltenie.

Az oldalunk az alábbi cookie-kat használja:

1. Az alapvető működéshez elengedhetetlen cookie-k
Ezek a cookie-k egy specifikus lánc közreműködésével ( nem használ személyes adatokat) a felhasználó identifikálására szolgálnak, valamint megjegyzik a kosárba helyezett terméket, a hozzájárulást a cookie-k használatához, kínálatok és az újdonságok küldését. Ezeket a cookie-kat az Önök beleegyzése nélkül használjuk, de Ön megakadályozhatja azok elmentését a keresőjében. Amennyiben így tesz, az oldalaink nem fognak megfelelően működni (például nem fog tudni megrendelést leadni).

2. Statisztikai
Ezek arról gyűjtenek információt, hogy a felhasználó hogyan használja az oldalat (pl. mely aloldalakat látogatja a legtöbbször, milyen hosszú ideig tartózkodik ott, milyen berendezéseket és keresőket használ, új lehetőségek tesztelését). Az összegyűjtött adatokat az elemzés után általában az oldal technikai és tartalmi működésének javítására használják fel. A statisztikai cookie-k elmentését harmadik felek által biztosított alkalmazások biztosítják ( Google Analytics, Exponea, Hotjar)

3. Haladó működés érdekében használt cookie-k
Az olyan működést, mint például a felhasználói beállítások hosszútávú elmentését (chat, értékelések, kedvezményes kuponok), ezek a cookie-k biztosítják. Ennek céljából oldalaink harmadik felek alkalmazásait használják ( Google, Facebook, Exponea, Dognet,Livechatoo, Chatisto).

4. Marketing
Ezen cookie-k segítsésével alkalmazzuk a célzott reklámot. Amennyiben ezekhez hozzájárult, a reklám amit más internetes oldalon lát az alapján lesz kiválasztva, hogy Ön előtte mi után érdeklődött és az a reklám amit már látott nem fog gyakran megjelenni és a reklám eredményességét majd kiértékelik. Ezeket a cookie-kat harmadik fél számára biztosítjuk, főleg reklám és szociális hálók számára (Google AdWords, Facebook, Adform). Nem tartalmaznak személyes adatokat.

5. Local Storage tárhely
Local Storage tárhely a szó teljes értelmében nem tartozik a cookie-k közé, de hasonlóan működik és felhasználhatóak ugyanarra a célokra. Az Ön Local Storage-ba az Exponea és az Optimizely szolgáltatások kulcsait menti el.

További információt a felhasznált cookie-k listájában talál.

Cookie-beállítások módosítása.